Biblioteket har en etablerad undervisningsverksamhet och medverkar regelbundet i många av högskolans utbildningar i syfte att utveckla studenternas informationskompetens. Du som är lärare är välkommen att kontakta oss för att planera ett samarbete.

Informationskompetens

I begreppet informationskompetens ingår förmågan att söka, finna, kritiskt granska och använda information. Några konkreta exempel på detta är:

  • hur forskning publiceras inom det aktuella ämnesområdet
  • olika publikationstyper och deras kännetecken
  • att läsa och navigera i en vetenskaplig artikel
  • peer review-processen
  • att identifiera sökord utifrån en frågeställning
  • olika sätt att söka information
  • relevanta söktjänster
  • värdering av sökresultat
  • referenshantering i en akademisk kontext

Samarbete

Vår undervisning syftar till att hjälpa studenterna att uppnå de lärandemål som rör informationssökning på både grund- och avancerad nivå. Undervisningen planeras tillsammans med lärarna och innehållet anpassas efter kursens krav och studenternas kunskapsnivå. Vi erbjuder både föreläsningar och workshops i mindre grupper.

Pedagogiskt förhållningssätt

Vår undervisning är integrerad i program och kurser och varje undervisningspass utgår från ämneskontext och uppgiftens krav. Vi strävar efter djupinlärning genom ett studentaktiverande arbetssätt och bibliotekets undervisningssalar är utformade för att uppmuntra ett kollaborativt lärande.

Handledning

Vi erbjuder också handledning i informationssökning i samband med uppsatsskrivning och andra arbeten. Studenterna kan boka handledning på vår webbplats.

Kontakta oss

Hälsohögskolan

Kontaktperson: Margareta Hjort

margareta.hjort@ju.se

Högskolan för lärande och kommunikation

Kontaktperson: Sofia Nodén

sofia.noden@ju.se

Jönköping International Business School

Kontaktperson: Frida Welander

frida.welander@ju.se

Tekniska högskolan

Kontaktperson: Frida Welander

frida.welander@ju.se